Split payment inne

img

Rachunkowość i Podatki na rzecz praktyków. Wzory formularzy CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie na rzecz celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania na rzecz celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) CIT - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy czyli innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od zysków z dywidend również innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od zysków z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych CIT - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend także innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu dodatkowo o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT- CIT-A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od przychodów (przychodów) osiągniętych poprzez podatników niemających siedziby czyli zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie CIT - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego poprzez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców OPL–P() Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPO- Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu czyli wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD- IN ()- Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-WS() Wniosek wspólny o wydanie wykładni indywidualnej ORD-WS A() Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS B() Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie egzegezy indywidualne PPO- Pełnomocnictwo ogólne UPL–P() Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

  • Projekty unijne 2020 na przedszkola i i Planowanie poszczególnych Projekty unijne 2020 na przedszkola i i Planowanie poszczególnych
  • wieloletnia prognoza finansowa szkolenie to Prognozowanie kroczące wieloletnia prognoza finansowa szkolenie to Prognozowanie kroczące
  • Ewidencja rozrachunków z ZUS z tytułu składek Ewidencja rozrachunków z ZUS z tytułu składek
  • Zobacz kto kontroluje czas pracy Zobacz kto kontroluje czas pracy
  • Ceny transferowe Magazyn konsygnacyjny Ceny transferowe Magazyn konsygnacyjny