Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec

art

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiającykryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – innymi słowy tylko znaczenia umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a recepcja końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i jak zalegać z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo trybunałów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i rozkład rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie innymi słowy nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego realizowania umowy przez Wykonawcęopóźnienia w realizacji umów IT – jako konstytutywny element nienależytego uzyskiwania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość przemiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem oraz spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a opcja dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – lub zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzyko sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w zarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiający umowach IT – użyteczne różnice - które kiedy również jakże stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki ustawowe na rzecz Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – przewodnie ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzićProceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w kwestiach ITarbitraż czyli postępowanie przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zadań związanych z ITprzedmiot i obszar opinii biegłego informatyka w kwestiach cywilnychznaczenie stosowanie wzorów i dobrych praktyk na rzecz konkluzji opinii biegłego informatyka w kwestiach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i elementarne reguły jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w największym stopniu ryzykownych, o ile chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu przeróżnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do samego końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, lub świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zadań związanych z tego rodzaju projektem, a jakim sposobem wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie. Szereg ryzyk związanych z realizacją planów IT da się ograniczyć lub wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, jakie zostaną przedstawione w zakresie I części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnych lecz przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, lub nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, czy też chcą jej rozwiązania. rola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowy Przy określaniu taktyki działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, w jaki sposób i skutków prawnych powiązanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one dokładnie przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną dodatkowo przedstawione korzyści i ryzyka spojone z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym. Omówione zostanie również najświeższe orzecznictwo w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W sprawach spornych obszaru IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, oznacza to świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego pozostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym rozpoznać rolę, jaką powinny piastować osoby posiadające „wiadomości specjalne” z obszaru IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, oznacza to świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jakim sposobem – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo specjalny przedmiot i profil opinii biegłego w kwestiach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają tak jak dowody elektroniczne, a również znajomość o zabezpieczeniu śladów dowodowych.